Правилник за дейността

Правилник за дейността

на Обществения съвет на Фонда за децата на герои

Приет от Фондация “За Доброто” на 08.12. 2020г.

Чл.1. Предмет

Този правилник урежда съставянето, структурата и дейността на Обществения съвет на Фонда за децата на герои.

Чл. 2. Статут

ОС се създава с решение на организациите и личностите, основатели на Фонда, като управляващ орган. Неговата задача е да взема решенията за отпускане на стипендии на непълнолетни деца на медици и учители, починали от Ковид-19 в изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 3. Принципи

В дейността си ОС се ръководи от принципите на хуманизма, етиката, справедливостта, прозрачността, грижата и закрилата на детето.

В дейността си ОС се ръководи от духа и нормите на българската Конституция и закони по отношение на изразходването на дарителски средства и по отношение на правата на детето.

Чл. 4. Дейност

ОС осъществява своите задължения, като:

 1. Приема документи на желаещи да получат стипендията
 2. Разглежда и обсъжда приетите документи
 3. Ако е необходимо, изисква допълнителни документи съгласно принципите и правилата за отпускане на стипендии
 4. Одобрява кандидатите за стипендии
 5. Осъществява контрол върху използването на стипендиите за доброто на детето
 6. Отчита публично дейността си пред дарителите и обществото

 

Чл. 5. Състав

Общественият съвет е съставен от 7 души, както следва:

 1. Четирима постоянни членове – представители на организациите-създатели на фонда,
 2. Един непостоянен член – обществена фигура с висока професионална и обществена репутация
 3. Един непостоянен член – представител на подкрепящите организации, излъчван от тях на ротационен принцип за отделните заседания.
 4. Един непостоянен член – представител на дарителите.
  1. Дарител на фонда ще бъде представен в Обществения съвет, ако като частно лице или търговско дружество е осигурил най-малко 4 стипендии (за период от 4 месеца).
  2. Дарителите участват в заседанията на ОС на ротационен принцип. На всяко заседание присъства 1 представител на дарителите с право на глас.

Чл. 6. Конституиране на Обществения съвет

Членовете на ОС се избират по предложение на организациите и частните лица, основатели на Фонда.

Чл.7. Ограничения

Членове на ОС не могат да бъдат:

1. заинтересовани от решенията на Фонда лица;

2. фигури със спорна обществена репутация или лица, осъждани за умишлени престъпления от общ характер.

3. лица, участващи в управителното тяло на други фондове с подобни цели;

При настъпването на някое от изброените обстоятелства, подават незабавно оставка пред ОС.

Член 8. Мандат

 1. Мандатът на ОС е безсрочен, докато изпълни целите на фонда.
 2. Мандатът на член на ОС може да бъде прекратен предсрочно:

2.1. По негово искане, отправено писмено до ОС

2.2. При фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 месеца.

2.3. При възникване на несъвместимост по чл. 7.

 1. Решението за прекратяване на мандата се взема от ОС с обикновено мнозинство
 2. Право да предложат кандидати за членове на ОС имат всички останали членове на ОС на фонда.
 3. Мандатът на дарителите в ОС е ограничен по чл. 5 (3) за едно или повече заседания, съгласувано между дарителите по чл. 5., ал. (3.3.)

Член. 9. Председател

 1. На първото си заседание ОС избира председател и зам.-председател от състава си.
 2. Председателят организира дейността на ОС и ръководи заседанията му.
 3. Зам.-председателят ръководи заседанията на ОС в отсъствието на председателя.

 

Чл. 10. Заседания и решения

 1. ОС заседава редовно най-малко веднъж на 3 месеца.
 2. ОС заседава извънредно при получаването на най-много 3 заявления за отпускане на стипендия.
 3. ОС може да бъде свикан извънредно при възникването на непредвидени обстоятелства.
 4. ОС се свиква от председателя или упълномощено от него лице по следния ред:
  1. С покана, изпратена по имейл най-малко 3 дни преди заседанието на ОС. Поканата съдържа дневния ред на заседанието, часът и мястото на провеждането му.
  2. С потвърждение, че поканата е получена – по имейл или друг начин, осигуряващ документална следа.
 5. Заседанията на ОС са редовни, ако присъстват най-малко половината плюс 1 от членовете на ОС.
 6. За присъстващ се смята член на ОС, който участва онлайн в заседанието с видеоконферентна връзка.
 7. Заседанията на ОС могат да се провеждат изцяло неприсъствено с видеоконферентна връзка.
 8. Членове на ОС не могат да упълномощават или преупълномощават други членове на УС да гласуват от тяхно име.
 9. Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство на 50% плюс 1 глас от всички членове на ОС.
 10. На заседанията на ОС се води протокол. Протоколите се подписват от всички присъстващи. За валиден глас се приема гласът на присъстващите онлайн членове на ОС, след като изпратят на електронната поща на ОС декларация в потвърждение на гласа им.
 11. Протоколите от заседанията на ОС са публични с изключение на личните данни на членове или кандидати/бенефициенти на Фонда.
 12. Председателят или упълномощено от ОС лице управляват финансовите средства във Фонда в изпълнение на решенията на ОС.

Член. 11. Права и задължения

 1. ОС изпълнява предвидените в този правилник функции и дейности
 2. При изпълнение на задълженията си ОС сам преценява кръга от въпроси, по които е необходимо да вземе решения.
 3. Задължително се произнася по въпросите, включени в дневния ред.
 4. Членовете на ОС са задължени:
  1. Да не разгласяват лични данни, чувствителна или поверителна информация за лицата-бенефициенти, ако за последните две са били предварително предупредени.
  2. Да не разгласяват информация за дарители, ако и дарителите са поставили такова изрично условие.
  3. Да не разгласяват друга чувствителна информация, която са научили в хода на дейността си, ако информацията може да увреди добрия интерес на бенефициент или дарител.
  4. Да не се ръководят от лични или политически пристрастия при вземането на решения.
 5. Членовете на ОС работят безвъзмездно.