ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията между Фондация За Доброто и дарители – физически и юридически лица

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на Фондация За Доброто с нейните дарители – физически и юридически лица.

2. „Дарител“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, направило дарение по кампания.

3. „Бенефициент“ по смисъла на настоящите Общи условия е физическо или юридическо лице, в полза на което Фондацията отпуска определена сума и/или извършва определена дейност, в изпълнение волята на дарителя.

4. Настоящите Общи условия имат задължителен характер за Фондацията и за дарителите, които удостоверяват това с подписа си под договора за дарение. Дарителите се приемат за уведомени за същите от датата на публикуването им по реда на т. 27 по-долу.

II. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

5. Фондацията сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор. Изключение правят лицата, направили анонимни дарения, непожелали да сключат договор лица по време на кампании или такива с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.

6. В договора дарителите предоставят в писмен вид следната информация за себе си:

6.1. За физически лица – ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност и постоянен адрес на лицето на територията на Република България.

6.2. За юридически лица и еднолични търговци – номер на данъчна регистрация и на регистрация по ЕИК, адрес на управление, трите имена на официалния представител, компетентен да подпише договора.

6.3. За дарения от над 30 000 лева Фондацията изисква допълнителни документи според приетите Вътрешни правила на Фондацията за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

7. Дарителят избира и посочва коя кауза подкрепя.

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ

8. Фондацията удържа средства от дарените от ДАРИТЕЛЯ суми с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите към дарителите.

9. Фондацията използва удържаните средства за управление на даренията и по специално за:

9.1. Подбор на бенефициенти

9.2. Мониторинг, контрол, цялостна подкрепа по кампанията

9.3. Укрепване на бенефициентите чрез подходящи дейности – консултации, дейности за популяризиране

9.4. Текущо информиране на дарителите

9.5. Годишна отчетност

10. Размерът на средствата за управление се определя в конкретния договор. Той може да бъде не по-малко от 5% и не повече от 10%. В тази сума не влизат финансови такси, удържани при постъпление от плащане на дарители с карта и/или такси за банкови преводи в удръжка на направени дарения. Тези такси се удържат от дарението допълнително.

ІV. ПРАВА НА ДАРИТЕЛЯ

11. Да ползва услугите на Фондацията в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за дарение.

12. Да променя чрез писмено заявление договора си за дарение, включително размера на месечните си дарителски вноски, както и конкретната кауза, за която да бъдат насочвани те.

13. Да получава при поискване (извън реда на т. 20 от настоящите Общи условия) информация от Фондацията за благотворителната дейност, осъществена с неговите дарения, както и информация за цялостната дейност на Фондацията.

14. Да посочи на определено за целта място в договора, че не желае името му да бъде оповестявано пред трети лица.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАРИТЕЛЯ

15. Да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и договора за дарение.

16. Да съобщава на Фондацията всяка промяна в наименованието, адреса си или в другите регистрационни данни, събирани с цел издаване на служебна бележка за направените дарения през годината към фондацията.

VI. ПРАВА НА ФОНДАЦИЯТА

17. Да прави изменения в технологията или структурата на различни дарителски услуги и да разширява обхвата на предоставяните услуги за дарителите.

18. Да оповестява публично имената на своите дарители, освен в случаите по реда на т. 14 от настоящите Общи условия.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯТА

19. Да осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги в съответствие с настоящите Общи условия и индивидуалния договор за дарение.

20. Да разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните бенефициенти, като спазва писмено изразената воля на дарителите.

21. Регулярно да публикува информация за разпределените средства на интернет страницата си и да информира за общата стойност на благотворителната дейност, осъществена през годината с всички дарения.

22. Да публикува годишен отчет до края на м. юни на следващата година.

23. Да осигури анонимността на дарителите по реда на т. 14 от настоящите Общи условия.

24. Фондацията не носи отговорност пред своите дарители, ако след насочване на целево дарени от тях суми към избран от дарителите краен бенефициент, същият прояви некоректност или злоупотреби с тях. В подобни случаи Фондацията е длъжна да отстрани възможно най-бързо възникналите проблеми с изпълнението на дарителската воля, като комуникира открито и активно с дарителите.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ

25. Действието на договори за регулярни дарения може да бъде прекратено едностранно от страна на дарителя с едноседмично писмено предизвестие до Фондацията.

IX. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

26. Настоящите Общи условия влизат в сила от 08.12.2020 г., като една седмица преди тази дата Фондацията ги публикува в Интернет на адрес: www.zadobroto.com

X. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

27. При промяна на настоящите Общи условия Фондацията се задължава да информира дарителите чрез публикация на сайта не по-малко от една седмица преди влизането им в сила.

XI. ПРАВА НА ЗАВАРЕНИТЕ ДАРИТЕЛИ

28. Настоящите Общи условия се прилагат и за заварените дарители към датата на влизане в сила.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

29. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.