Необходими документи за кандидатстване

Необходими документи за кандидатстване

За кои деца са предназначени стипендиите?

 • За децата, загубили родител – медик или учител, по време на епидемията Ковид-19. Децата не трябва да са навършили 18 г. или да са завършили средното си образование.
 • Ако разполагаемата месечна сума на член от домакинството не надхвърля ½ от средната брутна заплата за страната по данни на НСИ за последното тримесечие.
 • Ако детето не получава стипендия от друг фонд или организация в размер над 500 лв. с изключение на отпуснатите от държавата финансови средства.

Как се кандидатства?

 • Със заявление, подадено от родител/ настойник, от  учител на детето или от кмета на общината, в която живее.
 • С документи, удостоверяващи основанията за отпускане на стипендия:
 • копие от смъртния акт на починалия родител;
 • епикриза, удостоверяваща covid-19 като причина за смъртта;
 • служебна бележка от последното работно място на починалия родител;
 • служебна бележка за доходите на живия родител/ настойник;
 • служебна бележка от учебното заведение на детето;
 • декларация от родителя/ настойника, че детето не получава друга подобна стипендия;
 • акт за раждане на детето или документ за настойничество.
 • С декларация за съгласие за предоставяне на лични данни по образец – Приложение 1.
 • Документ от банката за налична сметка, по която да бъде изплащана стипендията, при одобрение на кандидатурата от Обществения съвет.

Процедура за отпускане на стипендиите

 • Документите се изпращат сканирани на e-mail: team@zadobroto.com. След потвърждение, че на този етап няма необходимост от допълнителни такива се изпращат в оригинал.
 • Общественият съвет на фонда приема и разглежда документите, ако отговарят на изброените условия.
 •  Общественият съвет може да поиска допълнителна информация, ако документите са непълни.
 • Общественият съвет утвърждава решението за отпускането на месечната стипендия на редовно заседание, което се провежда най-малко веднъж на 3 месеца. Общественият съвет заседава и извънредно, ако са постъпили 3 или повече заявления за стипендии. Решенията се съобщават лично на родителя и детето и се публикуват на страницата на фонда.
 • Фондация “За Доброто” сключва договор за дарение с всички получатели на стипендия.
 •  При завършване на средно образование или 18-годишна възраст стипендията се прекратява.
 • Ако фондът не разполага с пълната сума за всички стипендии, разпределя справедливо наличните средства между децата, за които е взел решение за финансиране.
 • Няма краен срок за кандидатстване. Стипендията е обвързана само с епидемията Ковид-19. След приключването ѝ няма да се приемат нови документи.
 • При одобрение на обществен съвет, се изготвя договор за стипендия, стипендията започва да се изплаща от 1-во до 5-то число на месеца, следващ месеца на заседание при наличието на подписан и изпратен договор в оригинал. При забава на изпращане на договора стипендията се превежда след получаването му.
 • Фондът си запазва правото да следи развитието на детето.
 • Фондът работи при пълна прозрачност и отчетност на всяко заседание.
 •   Всяка година фондът прави подробен отчет за постъпилите дарения, както и за отпуснатите и изплатените стипендии.
 • Всеки дарител има право да извърши проверка за редовното изплащане на стипендиите.
 • Стипендиантите и родителите им поемат ангажимент да участват в събития, организирани от фонда, чиято цел е да популяризират подкрепата за децата на починали медици и учители.

Молим Ви да разкажете накратко историята на семейството, загубило родител, за да я споделим на страницата на кампанията ни https://www.facebook.com/fondzageroi или във фб групата на проекта: https://www.facebook.com/groups/576567709599713, както и интернет страницата на фонда в сайта на фондацията https://www.zadobroto.com/.

Разказът ще бъде оформен по подобие на публикуваните вече истории във фб страницата на фонда.

Тази информация ни е необходима, за да я представим пред дарителите. Имената на децата и техни снимки/изображения не се използват. Текстът се съгласува с вас преди публикуването му.