Етичен кодекс

Етичен кодекс

на Фондация „За Доброто“

Етичният код установява правните и етичните норми за дейността на Фондация „За Доброто“.

Във всекидневните ни действия се ръководим от универсалните ценности човечност, почтеност, солидарност, съпричастност, толерантност, справедливост, зачитане на и уважение към свободата и правата на личността.

Спазваме Конституцията и законите на страната, международните актове в сферата на правата на детето и правата на човека и неписаните закони на човешкия морал.

Поставяме в центъра на нашите усилия детето, неговия висш интерес, опазването на неговото здраве и пълноценна личност в справедлива и солидарна държава.

 1. Минимални стандарти

Този Етичен код постановява минимума етични стандарти, към които Фондацията се придържа в съответствие с приложимите правни норми, добрите практики, личните ни убеждения и съвест.

 1. Принципи
  1. Дейността и финансирането на Фондацията са прозрачни и открити.
  2. Фондацията има право да откаже финансиране, ако то противоречи на законите на страната и на етичните норми.
  3. Фондацията обявява публично на сайта си процента от постъпилото финансиране, който задържа и разпределя за административно-оперативната издръжка на дейността си. Този процент е в съответствие с нормативната уредба в страната.
  4. Спазваме добрите нрави, добрия тон и етиката на решенията във всяка своя дейност.
  5. Защитаваме и пазим обществения интерес и в частност интереса на децата и децата-пациенти, родителите им, лекарите и медиците, учителите и специалистите в другите подкрепящи дейности в сферите на здравеопазването и образованието.
  6. Работим за създаването на информирана и подкрепяща обществена среда с високи стандарти за здравеопазване и образование.
  7. Не публикуваме фотографски или видеоматериали, на които се виждат лицата на децата или по които децата могат да бъдат идентифицирани, без изрична декларация за съгласие на родителите/настойниците им. Не участваме и не способстваме за нарушаването на което и да е човешко право. Политика на недискриминация и недопускане на реч на омразата.
  8. В дейността си не допускаме неравнопоставеност, нетолерантност, манипулация, злонамереност и злоупотреба от всякакъв порядък.
  9. Партнираме и си сътрудничим с институции, организации и всякакъв вид публики равнопоставено, открито, информирано.
  10. Предоставяме пълна и вярна информация за дейността на фондацията – на разбираем и достъпен език за всяка от публиките й.
  11. Не разгласяваме лична, както и поверителна информация, за която сме предупредени. Фондацията, партньорите или трети страни не могат да използват с цел финансово или друг вид облагодетелстване поверителна информация, до която са получили достъп. Политика на поверителност.
  12. Не допускаме възникването на конфликт на интереси. Заинтересованите страни са задължени да информират за възникването му и не участват във вземането на решения, които засягат тях или свързани с тях лица.
  13. Служителите на Фондацията не могат да приемат парични или предметни подаръци във връзка с дейността на Фондацията на стойност повече от една минимална заплата. За подаръци над тази стойност са длъжни да информират директора на Фондацията и да върнат подаръка.
  14. Във вътрешната организация на Фондацията всички нейни служители и представители са равнопоставени.
  15. Ако личните убеждения и съвест на служител, представител или партньор на Фондацията влизат в противоречие с конкретна нейна дейност, той има право да декларира това и да не участва в изпълнението й. Той има право и да поиска писмено от УС да се произнесе по конкретния казус, като опише своите мотиви. Решението на УС става задължително за Фондацията.
 1. Процедури за прилагане
  1. Етичният код е отворен документ. Предложенията за допълнения се внасят писмено, разглеждат се и се гласуват от УС на Фондацията с мнозинство от 50% плюс 1 глас.
  2. Всеки служител или друг представител на Фондацията поема ангажимент да спазва Етичния код.
  3. Партньорски неправителствени организации, които участват наравно с Фондацията в проектите й, поемат ангажимент да спазват Етичния код.
  4. Сигналите за нарушение на Етичния код се подават писмено до Председателя на Фондацията. Разглеждат се от УС на Фондацията, който се произнася с препоръки или решение, приети с обикновено мнозинство.
  5. Препоръките са задължителни и влизат в сила с връчването им в писмен вид.
  6. Фондацията взема решение за прекратяване взаимоотношенията с лице или организация, партньори или бенефициенти, извършили тежко нарушение на Етичния код. Това става с обикновено мнозинство и последващо писмено уведомление.

Този Етичен код е приет на 08. 12. 2020 г. в София от членовете на Управителния съвет на Фондация „За Доброто“.