Политика за поверителност

Информация за администратора на лични данни:

Фондация „За Доброто“, юридическо лице с нестопанска цел, надлежно учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206320849, със седалище и адрес на управление в гр. София 1113 р-н Изгрев ж.к. Изток, ул. Чарлз Дарвин № 33, представлявано от г-жа Свилена Сидерова Георгиева, в качеството си на Изпълнителен директор
Сайт: https://www.zadobroto.com/

Настоящата Политика за поверителност урежда отношенията между Администратора и субектите
на данни на Сайта.

Данни за контакт
email: team@zadobroto.com;
телефон: +359 896 712 591
Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Извършени дарения за организирани от Фондацията кампании;
 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
 • Писане на коментари и съобщения;
 • При предвидено задължение по закон;
 • С оглед наш легитимен интерес

В настоящата политика за поверителност ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

В СЛУЧАЙ НА ИЗВЪРШЕНИ ДАРЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ФОНДАЦИЯТА
КАМПАНИИ

Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви;
 • управление и изпълнение на целта за направеното от Вас дарение;
 • запазване на кореспонденция във връзка с докладване на проблеми, направени запитвания и др.
 • уведомление за всичко свързано с организирани от нас или наши партньори кампании;
 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с
  нашите условия за съответните услуги;
 • Категория субекти на данните

На това основание се обработват данни за нашите Дарители. Дарител е всяко физическо лице,
навършило 18 (осемнадесет) годишна възраст или юридическо лице, което извършва дарения за
подкрепа дейността и провежданите от Фондацията кампании за набиране на средства.

Предоставяни услуги

На Сайта може да намерите информация относно организирани от нас или наши партньори благотворителни кампании в сферата на детското здравеопазване.

Данни, които обработваме на това основание:

На основание сключения между нас и Вас договор за дарение обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • имена
 • имейл
 • ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане за чужденец
 • данни по документ за самоличност
 • пол
 • адрес
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания
 • данни за направени дарения

Обработката на някои от посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора. Такива лични данни се отбелязват по специфичен начин с “*” или друг знак. Всички останали лични данни се събират доброволно.

Предоставяне на лични данни на трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни. С лицата, към които предаваме лични данни имаме сключен договор за обработване на лични данни.

Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • Пощенски оператори и куриери
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери като право, счетоводство, бизнес
  консултиране и други подобни.
 • Доставчици на облачни услуги като Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox и др.
 • Апликации и добавки към сайта ни за попълване на контактни и други форми като Google
  forms, Typeform, Microsoft forms, Contact form 7 или други подобни.
 • Апликации за изготвяне на документи и бележки като Microsoft office, Google docs, sheets,
  slides, Evernote, Bear, OneNote и други подобни.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание изтриваме 3 или 5 години след прекратяване на договорното
отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание.
Срокът е определен от давностния срок, приложим по закон, за възможните претенции от
договора.

Данните, събрани по повод преддоговорни отношения се изтриват след 12 месеца.

Автоматизирани решения

Не използваме автоматизирани алгоритми за обработване на лични данни.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези
случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със
  задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителния процесуален
  кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно
  счетоводство;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за
събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

 • по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години)
 • задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др.
  основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Предоставяне на данни на 3-ти лица

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни
на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и
доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни
последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.
Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е
посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното
съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас
изготвяме подходящи за Вас предложения за услуги.

Данни, които обработваме на това основание:

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие.
Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са имейл
и име. В случай че прехвърляме данни към трети лица, Ви уведомяваме предварително преди да дадете
съгласието си.

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието
няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за
обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да
използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на
съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди
неговото оттегляне.

Можете да оттеглите даденото съгласие като се свържете с нас на посочените данни за контакт.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или ги съхраняваме за
посочения в даденото съгласието срок. Ако такъв срок не е посочен, изтриваме данните до 12
месеца от първоначалното им събиране.

Имейл маркетинг

В случай че се запишете за получаване на имейли от нас ще получавате съобщения с актуална
информация за нашите кампании, кампании на наши партньори или друга полезна информация.
Можете да се отпишете от имейл бюлетина като натиснете бутона в имейла с надпис „отписване“,
„unsubscribe“ или друг аналогичен текст. Можете да се отпишете и като ползвате данните ни за
контакт, предоставени в тази Политика.

ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС

Обработваме и анализираме данни на основание легитимен интерес. Тези данни се събират с цел
подобряване на цялостното ни обслужване. На това основание анализираме потребителското
поведение и извършваме анализи на данните. Такива данни са: анонимизиран IP адрес, който
показва само генерална локация, поведение на Сайта; неанонимизиран IP адрес, данни за профил
във Фейсбук, точна локация.

В случай че събирането на горепосочените данни излезе извън легитимния интерес на
администратора на личните данни, той ще ги събира само след изрично съгласие.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на
изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи,
позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма
нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите дарители, ние прилагаме
всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на
личните данни.
Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и е
приела мерки за запазване сигурността на личните данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да
използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

bg_BGBG